ᓂᐱᑦᓴᔦ/ᐊᐅᓚᔫᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᓃᑦᑐᑦ

ᑕᒃᕙᓂ ᒪᑉᐱᒐᕐᒥ, ᑕᑯᓂᐊᕐᑐᑎᑦ ᐃᓘᓀᓂᒃ ᓂᐱᑦᓴᔭᓕᒫᓂᒃ/ᐊᐅᓚᔫᓕᒫᓂᒃ ᐊᓪᓚᖁᑎᒦᑦᑐᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᑕᑯᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᑕᒃᕙᓂ ᑕᑯᒋᐊᕋᑦᓴᖓᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᕈᑎᐅᑉ. ᐊᒻᒪᕕᖃᕈᒪᔪᓄᑦ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᒪᑉᐱᒐᕐᒧᑦ ᑌᑦᓱᒥᖓᓪᓗᑐᖅ ᐅᖄᒍᑕᐅᔪᒧᑦ, ᓇᕐᓂᓗᒍ ᓇᓛ ᓄᐃᑦᓯᒍᑎᐅᑉ ᑕᑲᓇᓂ.