ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᖓ: ᐅᖄᒍᑕᐅᔪᑦ

ᑕᒡᕙᓂ ᒪᑉᐱᒐᕐᒥ, ᑕᒐ ᐊᒻᒪᕕᖃᕈᓐᓇᓂᐊᕐᓱᑎᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓᓕᒫᖅ ᐊᓪᓚᖁᑎᓕᒫᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᓄᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐅᖄᒍᑕᐅᔪᒧᑦ.  ᑕᒐᓗ ᑕᑯᒍᓐᓇᒥᑦᓱᒋᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᑦᓴᖑᕐᓱᒋᑦ ᑖᓐᑯᓄᖓ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᓲᓄᑦ ᓄᐃᑦᓯᓚᕿᑦᓱᑎᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐅᖄᒍᑕᐅᔪᒧᑦ.  ᓯᕕᑭᓈᕐᓯᒪᔪᖅ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕈᑎᓄᑦ ᓄᐃᓚᕿᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᑌᑲᓐᖓᑦ ᐅᖄᒍᑕᐅᔪᒥᑦ ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ CoP ᑯᑦ ᐊᑕᐅᓯᑰᕐᓱᑎᒃ ᑲᑎᒪᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᕆᕗᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᒪᑉᐱᒐᕐᒥ.

By Mary Paningajak, January 2020

ᑲᑉᐱᐊᓈᕿᓯᒪᔪᒥᒃ ᑲᒪᓂᖅ

ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑐᐃᓐᓀᑦ ᐱᔭᕋᓕᒍᑎᓖᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓈᓗᓐᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᑐᓂᒃ ᑕᒐ ᐊᒥᑦᑐᑯᑦ ᐱᓱᑦᑐᑐᑦ ᐱᕗᑦ:  ᐃᓚᖓᓂ, ᓱᓈᐱᑐᐃᓐᓇᒧᑦ ᐋᓪᓛᑦ ᐃᒫᒃ, ᑲᑕᑐᐃᓐᓇᕈᑎᖃᕈᓐᓇᑲᒥᒃ.  ᑕᒡᕙᓂ... read more →