ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦ

ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᖅ ᑲᑎᑎᑦᓯᔪᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦᑎᓯᔪᖅ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓐᖑᐊᑎᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ CoP ᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᒥᒃ.  ᐅᓇ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᖅ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖓ ᑖᓐᓇᐅᕗᖅ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᕕᖃᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒫᙰᕐᑎᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᐊᕈᖃᕐᓱᓂ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᓲᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᕈᑕᐅᓕᕐᑐᓂᒃ ᑖᑦᓱᒧᖓ CoP ᒧᑦ ᑲᔪᓯᔪᒥᒃ ᑐᓐᖓᕕᖃᕐᑎᓗᒍ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐃᒫᙰᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᕈᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᕉᕗᑦ ᐃᓄᑦᑕᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦᑎᓯᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑐᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᓕᕇᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᓲᓂᒃ ᑌᒪᓗ ᐱᓕᕆᕕᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐅᕕᒐᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᖏᓯᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ.  ᐱᓪᓚᕆᑦᑕᖑᐊᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᑦ ᑲᑐᑦᔨᓱᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᖃᕐᑎᑕᐅᕗᑦ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᑖᑦᓱᒪ CoPᑉ.  ᐅᓇ CoP ᐱᒐᓱᐊᕈᓐᓇᓚᕿᔭᐅᕗᖅ ᑖᓐᓇᓗ ᖁᔭᒋᕙᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑕᓯᔭᐅᓯᒪᒐᒥ ᑖᒃᑯᓇᓐᖓᑦ ᐱᔪᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᕖᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᓂᒃ (CIHR) ᑌᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐱᒍᑦᔨᕕᖓᓐᓂᑦ(NRBHSS).

ᐱᓪᓚᕆᑦᑕᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᑦ ᑲᑐᑦᔨᓱᑎᒃ

  • Sarah Fraser:  ᐃᑲᔪᕐᑎᖓ-ᓯᕗᓕᕐᑑᑉ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ
  • Dominique Gaulin: ᐱᓪᓚᕆᑦᑕᖓ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᑦ ᑲᑐᑦᔨᓱᑎᒃ
  • Janique Johnson-Lafleur: ᐱᓪᓚᕆᑦᑕᖓ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᑦ ᑲᑐᑦᔨᓱᑎᒃ
  • Carolane Lévesque: ᐱᓪᓚᕆᑦᑕᖓ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᑦ ᑲᑐᑦᔨᓱᑎᒃ
  • Lucie Nadeau: ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨ (ᓯᕗᓕᕐᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᖓ)
  • ᒥᐊᔨ ᐸᓂᖓᔭᒃ ᐊᓚᑯ: ᓴᓇᓐᖑᐊᑎ
  • ᓯᓖᓐ ᑐᑲᓚᒃ: ᐱᓪᓚᕆᑦᑕᖓ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᑦ ᑲᑐᑦᔨᓱᑎᒃ